Takimi i rradhës për Projektin “PORTS” i mbajtur në Durrës 20 Qershor 2018

Takimi i rradhës për Projektin “PORTS” i mbajtur në Durrës 20 Qershor, 2018.
Në kuadër të projektit PORTS “ Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-Highways”, financuar nga programi INTERREG IPA CBC ITALY–ALBANIA–MONTENEGRO në zbatim të marrëveshjes midis Institutit të Transportit dhe Projektit, ku Instituti i Transportit është Partner Lokal, në datën 19 dhe 20 Qershor në Portin e Durrësit u organizua takimi i rradhës me pjesemarrjen e:

 1. Foundation Technical School for sustainable mobility infomobility management and logistic infrastructures – GE.IN.LOGISTIC: LP 
 2. Programma Sviluppo: PP 
 3. Polytechnic of Bari: PP 
 4. Institute of Transport: PP
 5. University of Montenegro: PP 
 6. Port System Authority of Ionian Sea: PP

Në këtë takim u diskutuan çështjet e mëposhtme:

 • Përshkrim i Projektit dhe Plani i Punës (ITS)
 • Prezantimi i WPT1 dhe i detyrave kryesore për partnerët:
  WPT1-PORTS International Network: objektivat, roli, aktivitetet, shperndarja, rezultatet.
 • WPT1: Memorandumi i Mirëkuptimit (AIT). Prezantimi i Draft Memorandumit të Mrëkuptimit. Diskutimi i dokumentit dhe përmbajtja e tij. Miratimi i dokumentit nga partnerët e projektit.
 • WPT1: Anketa (AIT)
  Prezantimi i Draft-Sondazhit (anketimit) drejtuar palëve të interesuara për të përcaktuar nevojat e tyre në aspektin e investimeve dhe politikave publike. Diskutimi i dokumentit dhe përmbajtja e tij. Miratimi i Draft dokumentit nga partnerët e projektit.
 • WPM: Raportimi dhe menaxhimi financiar. (ITS)
  Kontratat partneret, menaxhimi administrativ dhe financiar, procedurat e raportimit, raportet e stafit, aktivitetet dhe rezultatet e monitorimit të cilësisë, prokurimi publik.