PROGRAMI I TRANSPARENCËS

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Institutin e Transportit. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).  Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Autoriteti Publik (këtej e tutje IT) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së.  IT -ja do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së. 

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së IT-së, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.ital.goval si dhe në mjediset e pritjes së publikut.  Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin. Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë. 

 • Struktura organizative, organigrama
 • Organigrama
 • Struktura e pagave Vendim Nr. 187 datë 8.3. 2017
 • Struktura e pagave
 • Funksionet dhe detyrat e IT
 • CV-të dhe pagat e nënpunësve që janë subjekt deklarimi sipas ligjit, përfshirë dhe anëtarët e kabinetit të titullarit të IT, përshkrim të procedurës së zgjedhjes, kompetencat dhe detyrat e tyre
 • Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të IT për të marrë vendime (nuk ka informacion)
  • Për të drejtën e informimit
  • Për mbrojtjen e të dhënave personale
  • Për njoftimin dhe konsultimin publik
 • Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e IT (Përfshirë adresën postare/elektronike për depozitimin e kërkesave dhe ankesave – Afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjeve) (nuk ka informacion)
 • Kursi Kombëtar: Auditues/Inspektues i Sigurisë Rrugore. (ASR/ISR)

   

 • Legjislacion ndërkombëtar (nuk ka informacion)
 • Legjislacion kombëtar (nuk ka informacion)
  • Legjislacioni për të drejtën e Informimit
  • Legjislacioni për mbrojtjen e të dhënave personale
  • Legjislacioni për njoftimin dhe konsultimin publik
 • Akte nënligjore
 • Për mbrojtjen e të dhënave personale (nuk ka informacion)
  • Vendime
  • Udhëzime
 • Rregullore
 • Kodi i sjelljes (nuk ka informacion)
 • Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit (nuk ka informacion)
 • Strategji
 • Raport vjetor
 • Plani i Integritetit (nuk ka informacion)
 • Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e IT dhe që prek publikun (nuk ka informacion)
  • Udhezues
  • Opinione
  • Manuale
 • Njoftimi dhe konsultimi publik (nuk ka informacion)
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi (nuk ka informacion)
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve (nuk ka informacion)
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes (nuk ka informacion)
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të IT (nuk ka informacion)
 • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike (nuk ka informacion)
 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga IT (nuk ka informacion)
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve (nuk ka informacion)
 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim (nuk ka informacion)
 • Procedura e ankimimit (nuk ka informacion)