Takimi i Parë i Komitetit Drejtues të Projektit MultiAPPRO


Në Rijeka (Kroaci), 5 prill 2018 – u zvillua takimi i parë projektit MultiAPPRO (Qasja multidisiplinare dhe zgjidhjet për zhvillimin e transportit intermodal në rajon)

Takimi fillestar u organizua nga Cluster Intermodal Transport, partneri kryesor i projektit MultiAPPRO. Në takim u bë prezantimi i projektit, qëllimi,  objektivat si dhe një pasqyrë financiare e tij.

Në këtë takim të parë pas paraqitjes së projektit u ra dakort të ndërmeren hapa me qëllim krijimin e rrjetit intermodal të transportit në rajon.