Projekti PORTS 4.0

capture

“PORTS 4.0/No. 496 SMALL/ Targeted Call for Project Proposals
“Partnership for the prOmotion of a maRiTime cross-border Strategy”

Co-financed by the European Union under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
Interreg IPA CBC Italy–Albania–Montenegro 2014/2020

OBJEKTIVAT E PROJEKTIT, REZULTATI I PRITUR DHE REZULTATET KRYESORE.

PORTS 4.0 është një vazhdim i natyrshem i Projektit PORTS, financuar në thirrjen e parë të PROGRAMME INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi. Ai shtrihet në Objektivin Specifik 4.1 kushtuar Transportit dhe në veçanti, synon përmirësimin e lidhjeve ndërkufitare detare duke rritur koordinimin midis aktorëve te interesuar.

Si rezultat, i gjithë projekti do të synojë palët e interesuara publike dhe private, përfshirë vendimmarrësit, institucionet kërkimore dhe kompanitë e biznesit aktive në logjistikë ne sektorin detar në mënyrë që të ndërtohet një rrjet solid i te interesuarve që do të ndajnë informacion, njohuri dhe ide për të rritur inovacioneve që rrjedhin nga koncepti i Industrisë 4.0 për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm, të zgjuar dhe të gjelbër në lidhjet dhe shërbimet e transportit në Zonën e Programit.

Ky “ekosistem ndërkufitar” synon të mundësojë bashkepunimin midis instituteve kërkimore, kompanive të biznesit dhe aktorëve privatë në fushën e logjistikës te transportit detar. Ideja kryesore e rrjetit është të prodhojë nje marrëveshje ndërkufitare për udhëtarët dhe mallrat në formën e rekomandimet e politikave të theksuara në një Memorandum Mirëkuptimi dhe në formën e marrëveshjeve të biznesit ndërmjet operatorëve te transportit, mallra dhe pasagjerë, dhe logjistikë, në zonën e programit.

 

REZULTATET KRYESORE TE PROJEKTIT.

Treguesi i rezultatit të programit, në të cilin projekti duhet të kontribuojë.

Marrëveshjet për levizjen e udhëtarëve dhe mallrave ndërkufitare, sistemet e transportit të qëndrueshëm dhe zgjidhjet e lëvizjes multimodale. PORTS 4.0 parashikon një rezultat kryesor që rezulton nga aktivitetet e zbatuara gjatë jetës së projektit. Që nga eventet e rrjetit që do të organizohet në Shqipëri, PP-të do të mbështesin ndërtimin e grupit Adriatik PORTS 4.0 që synon të mundësojë lidhjen midis institucioneve kërkimore, kompanive të biznesit dhe aktorëve privatë në fushën e transportit detar dhe logjistikës.

Ideja kryesore e rrjetit është të prodhojë marrëveshje në formën e rekomandimeve dhe politikave të theksuara në një Memorandum Mirëkuptimi dhe në formën e marrëveshjeve të biznesit ndërmjet operatorëve te transportit per mallra dhe pasagjerë, dhe logjistikë, në zonën e programit. Në përgjithësi, grupi PORTS 4.0 do të çojë në përcaktimin e një strategjie të përbashkët për zhvillimin e zgjuar dhe të qëndrueshëm të lidhjeve ndërkufitare (veçanërisht detare) në Zonën e Programit.

 ARSYEJA E BASHKËPUNIMIT.

Përmirësimi i lidhjeve detare ndërkufitare të qëndrueshme dhe efikase është i një rëndësie thelbësore për zonën e programit dhe duhet të shkojë dorë për dore me një koordinim më të mirë midis të gjithë aktorëve te interesuar nga industria e transportit detar, sektori publik dhe institucionet kërkimore të zone.

Fuqizimi i të gjithë aktorëve bëhet thelbësor edhe për sa i përket njohurive dhe kompetencave, të cilat duhet të përmirësohen në mënyrë që të adresojnë sfidat mjedisore dhe shoqërore që do të ndikojnë në kërkesën dhe furnizimin e transportit në të ardhmen.

Në veçanti, përpjekjet kërkimore dhe zgjidhjet kryesore inovative duhet të shkëmbehen dhe transferohen si në sektorin publik për t’u përfshirë në politikëbërje ashtu edhe në sektorin privat për të ndërtuar një ekosistem më konkurrues në fushën e programit.

Në këtë fund, projekti do të nxisë një dialog më të mirë midis këtyre aktorëve me qëllim të lehtësimit të përputhjes midis nevojave të industrisë/biznesit dhe tendencave më të fundit të kërkimit dhe avancimeve teknologjike per krijimin e një ekosistemi të palëve të interesit ndërkufitar për shkëmbimin e informacionit mbi njohuritë dhe përvojat në lidhje me çështjet e transportit detar.

Koordinator
Prof.as.Dr. Shkelqim Gjevori
Chief of Studies and Project Sector
Ministry of Infrastructure and Energy.
Institute of Transport
Rr e Kavajes. Pall 39 H3 Ap3
Njesia Administrative Nr.10 Kodi Postar 1001
Tirane ALBANIA
Tel/Fax 0035542250057
Mobile 00355 68 23 57 481
e-mail shkelqim.gjevori@ital.gov.al
e-mail gjevorish@yahoo.com

Publikime në Projektin PORTS 4.0