Projekti ISACC

PROGRAMI INTERREG IPA CBC ITALI-SHQIPERI-MALI I ZI
THIRRJA E DYTE PER PROJEKTET IPA II CBC ITALI-SHQIPERI-MALI I ZI.
TARGETUAR

Titulli i projektit: Sistemet Inovative per te rritur kontrollet Doganore kunder korrupsionit.

Emri i Partnerit Lider/gjuha e Organizuesit: Fondacioni IST per levizje te qendrueshme, zona e menaxhimit te informacionit dhe infrastruktures logjistike- GE.IN.LOGISTIC.

Data e fillimit: 01.07.2020
Data e mbarimit: 31.12.2021
Buxheti Total Euro: 996 997.04

Partnerët e Projektit:

  • Fondacioni ITS, GE.IN.LOGISTIC. (ITALI)
  • Universiteti i Salentos (ITALI)
  • DHOMA E TREGISE, INDUSTISE , ARTIZANATIT DHE AGRIKULTURES TE MOLISE  (ITALI)
  • Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore (ЦРНА ГОРА (CRNA GORA)
  • Instituti i Transportit (Ministria e Infrastruktures dhe Energjise) (SHQIPERI)

Partnerë të Asociuar:

PARTNERI NR 6, ITALI,
Emri i partnerit; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Emri i partnerit, Agjencia e Doganave dhe Monopoleve, ROMA 

PARTNERI NR 7, SHQIPËRI,
Emri i partnerit; Drejtoria e Pèrgjithshme e Doganave.
Emri i Partnerit, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Shqiptare, SHQIPËRI

PARTNERI NR 8, Mali i Zi,
Emri i partnerit; Uprava carina Crne Gore.
Emri i Partnerit, Drejtoria Doganore e Malit të Zi, MALI I ZI

Pershkrimi i Projektit.

Italia, Shqipëria dhe Mali i Zi janë partnerë të rëndësishëm tregtar në ditët e sotme dhe administratat doganore kombëtare luajnë një rol të rëndësishëm në sigurimin e lëvizjes së mallrave përtej kufijve dhe zinxhirëve ndërkombëtarë të furnizimit duke parandaluar tregtinë e paligjshme të mallrave me vëllim të madh dhe duke lehtësuar rrjedhën e ngarkesave të ligjshme tregtare.

Prandaj, përmirësimi i proceseve të inspektimit dhe kontrolleve doganore është thelbësor për të adresuar këtë nevojë të dyfishtë. Projekti ISACC (Sistemet Inovative për të rritur Kontrollet Doganore Antifraud) i përgjigjet kësaj sfide duke përcaktuar metodologjitë informative, modelet, proceset dhe strukturat që mund të thjeshtojnë dhe harmonizojnë futjen e qasjes inovative në fazat e inspektimit dhe kontrollit të korrupsionit në të tre vendet.

Objektivi i projektit.

Objektivi kryesor i projektit është të përcaktojë një të ashtuquajtur “gjurmë” doganore, në nje formë dixhitale që përfshin të gjitha informacionet dhe parametrat e mallrave, duke synuar të verifikojë në fazat e ndërmjetme (pikat e kontrollit doganor) pandryshueshmërinë e informacionit të gjeneruar përmes sistemeve automatike të analizës së të dhënave dhe informacioneve gjeo-gjurmuese të përpunuara nga teknologjitë AI.

Zbatimi dhe testimi i tij do të garantohet përmes prototipizimit dhe vendosjes së një platforme teknologjike mbikëqyrëse doganore ndërvepruese, në tre objektiva specifike pilot në Zonë, në mënyrë që të matet efektiviteti i futjes së sistemeve të tilla në terma të shpejtësisë së procesit dhe besimin në rezultatet e inspektimit dhe paralajmërimet e menjëhershme të rrezikut.

Mbi këtë qëllim, projekti do të bazohet në tre shtylla:

  • Ndërtimi i një rrjeti ndërkombëtar të institucioneve publike në sektorin e doganave;
  • Hartimi, zhvillimi dhe pilotimi i platformës IT që mbështet aktivitetet e kontrolleve doganore;
  • Ngritja e kapaciteteve për nëpunësit doganor, duke u përqëndruar në përdorimin dhe funksionalitetet e platformës ISACC dhe për palët e interesuara private, duke u përqëndruar në procedurat elektronike doganore

Koordinator
Prof.as.Dr. Shkelqim Gjevori
Chief of Studies and Project Sector
Ministry of Infrastructure and Energy.
Institute of Transport
Rr e Kavajes. Pall 39 H3 Ap3
Njesia Administrative Nr.10 Kodi Postar 1001
Tirane ALBANIA
Tel/Fax 0035542250057
Mobile 00355 68 23 57 481
e-mail shkelqim.gjevori@ital.gov.al
e-mail gjevorish@yahoo.com

Njoftime