Projekti EFINTIS

Projekti EFINTIS

PROGRAMI: INTERREG IPA CBC ITALI-SHQIPËRI-MALI I ZI

THIRRJA E DYTË PËR PROJEKTET IPA II CBC ITALI-SHQIPËRI-MALI I ZI- TË SYNUAR

Titulli i plote projektit: Rritja e efikasitetit të flukseve të transportit INTERMODAL nga Sistemet e Përmirësuara të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit

Akronimi i projektit: EFINTIS

Objektivi specifik prioritar i programit: Rritjen e koordinimit përmes aktorëve të duhur për të promovuar lidhjen e qëndrueshme ndërkufitare në zonën e bashkëpunimit

Emri i partnerit lider: Luka Bar Holding Company

Data e fillimit të projektit:      01.07.2020

Data e mbarimit të projektit:  31.12.2021

Partnerët e projektit:

  • Luka Bar Holding Company
  • Instituti i Transportit
  • Autoriteti i Sistemit Portual te Detit Adriatik Jugor ( Porti i Barit, Brindisit, Manfredonia, Barletta dhe Napoli )
  • Autoriteti Portual Durrës
  • Bordi Turistik Autonom i Termolit

Buxheti i Institutit të Transportit:  206,700.00 EUR

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

Arsyeja kryesore për lançimin  e projektit EFINTIS është nevoja në rritje për lidhje më të mira të subjekteve të transportit në rajon dhe duke ndjekur kërkesat e TIK-ut sot. Strategjia e këtij projekti është gjithashtu të harmonizojë veprimet e TIK-ut në rajon me standardet dhe kërkesat e BE-së. Në mënyrë që të kemi një lidhje efektive transporti detar dhe lidhje  të tjera të transportit ndërmodal, këto kërkesat duhet të plotësohen. Me analiza të hollësishme të mjedisit teknologjik në sistemet portuale të Barit, Barit, Durrësit, Termolit dhe subjekteve të tjera të rëndësishëm të transportit në nyjet logjistike të Shqipërisë, Italisë dhe Malit të Zi, nevoja për zhvillimi të sistemeve te Teknologjisë së Informacionit në  të ardhmen njihet si një hap kryesor drejt krijimit të një rrjeti bashkëpunimi rajonal. Duke axhornuar  dhe optimizuar  mjetet e Sistemeve Teknologjike.

Platformat PCS në Bar, dhe Bari dhe duke vendosur një moment historik dhe duke formuar një mjet TIK në Durrës dhe Termoli, dera për të ardhmen dhe integrimi është i hapur, aq më tepër me planin e Zhvillimit për krijimin e cenereve logjistikë në Shqipëri dhe mundësinë e lidhjes së tyre TIK. Duke marrë parasysh këto veprime, rajoni do të përfitojë falë përmirësimeve konkrete të TIK dhe mjeteve metodologjike që duhet të tejkalojnë jetëgjatësinë e projektit dhe të ndihmojnë multimodalitetin rajonal duke prodhuar ndikim në rajon me  veprimet dhe masat  konkrete. Pritet gjithashtu që, përmes projektit EFINTIS, aktivitetet dhe rezultatet kryesore jo vetëm që do t’i shërbejnë partneritetit por do të shërbejnë gjithashtu si një kanal për rritjen e përfshirjes së palëve të interesuara dhe kapacitetet e planifikimit,  kompetencat e transportit, efikasitetin e operatorëve pasi të gjithë aktorët po përballen me pengesa të ngjashme sa i përket transportit multimodal.

Publikime në Projektin EFINTIS