Trajnim për Auditues/Inspektues të Sigurisë Rrugore

| NJOFTIM | 

Së shpejti pranë Institutit të Transportit (Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës) do të fillojë Kursi i trajnimit për Auditues/Inspektues të Sigurisë Rrugore.

Ky kurs organizohet në mbështetje të VKM-së nr. 815 datë 23.11.2011 dhe nenit 11 e 12 të Udhëzimit nr.9 datë 03.07.2012 “Mbi auditimin dhe inspektimin e sigurisë rrugore”

Per informacion më të plotë, personat e interesuar të kontaktojnë në sekretarinë e Institutit të Transportit:

Tel :          +355 42 232 974
Tel :        +355 42 232 644
Tel/Fax: +355 42 250 057
Email:adriana.pellumbi@ital.thenextgencorp.com