Studime

Studime për Planifikimin e Transportit dhe Trafikun

 • Studim për Zhvillimin e Korridoreve në Shkallë Vendi (2003)
 • Studimi për Ndotjen e Ambientit nga Transporti Rrugor (2003)
 • Zhvillimi i Tregut dhe Harmonizimi i Llojeve të Transportit për Rritjen e Efektivitetit te Qarkullimit të Mallrave (2004)
 • Planifikimi i Trafikut Rrugor Kombëtar (2004)
 • Transporti Intermodal Shqipëri – Kosovë (2005)
 • Zhvillimi i Transportit Ndërkombëtar të Udhëtarëve në Vendet me Emigracion Shqiptar të Zhvilluar (2005)
 • Transporti i Brendshëm Detar i Udhëtarëve dhe Lidhja me Liqenin e Shkodrës nëpërmjet Lumit Buna (2006)
 • Sinjalistika e Rrjetit Rrugor Kombëtar dhe Përmirësimi i saj (2006)
 • Plani Urban i Trafikut dhe Sinjalistikës Rrugore, për Qytetet Vlorë, Shkodër, Fier, Elbasan (2001-2006)
 • Kosto e jashtme e transportit rrugor, Metodika e llogaritjes së aksidenteve (2008)
 • Transporti ajror civil dhe komercial me helikopter dhe hidroplan. Mundësia e zhvillimit në Republikën e Shqipërisë (2008)


Studime për Infrastrukturën e Transportit

 • Master Plani i Porteve Sekondare (Sarandës dhe Shëngjinit) (1998-2000)
 • Rishikimi i Master Planit të Portit të Sarandës (2002)
 • Studimi Fisibilitetit për Lidhjen Hekurudhore Shqipëri – Maqedoni (2003)
 • Studim dhe Projekt për Ndërtimin e Infrastrukturës Portuale të Përpunimit të Karburanteve dhe GLN në Porto Romano (2004)
 • Aplikimi i Teknologjive të Avancuara në Përpunimin e Mallrave në Portet Detare, Hekurudhat dhe Aeroportet (2004)
 • Studimi i Fizibilitetit për Aeroportin e Sarandës (2004)
 • Rishikimi i Master Planit të Portit të Shëngjinit (2005)
 • Studimi i Fizibilitetit për Aeroportin e Korçës (2007)
 • Studimi dhe implementimi i sistemit të informatizuar, të rrjetit të linjave interurbane me autobus (2008)


Studime për Politikat dhe Strategjitë në Transport

 • Studim për Transportin Ajror Civil Kombëtar (2001)
 • Integrimi i Korridoreve të Transportit Shqiptar në Rrjetet dhe Korridoret Ballkanike Evropiane (2005)
 • Privatizimi i Sektorit Urban te Transportit (2006)
 • Strategjia e Plotë e Zhvillimit të Transportit Detar (2007)
 • Sistemet e Informacionit dhe Sigurimi i të Dhënave Statistikore në Transport (2006-2007)
 • Siguria Rrugore, masat dhe rekomandimet për lëvizje më të sigurt në të gjithë rrjetin rrugor në Shqipëri (2008)
 • Unifikimi i dokumentacionit në transportin rrugor, sistemi i tarifave dhe taksave (2008)


Legjislacioni në Transport

 • Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë (1996 – 1997)
 • Projekt Ligji për Transportin e Mallrave të Rrezikshme me Transport Rrugor (ADR) (2004)
 • Hartimi i Rregullores për Transportin e mallrave të rrezikshëm ne Hekurudhë (2007)
 • Manuali i Sinjalizimit Rrugor (2007)
 • Përafrimi i Legjislacionit të Transportit me Konventat Ndërkombëtare dhe Standardet e BE për Mjetet Motorike  (2007)
 • Plan veprimi në zbatim të Kodit Detar (2008)
 • Rregullore për Regjistrimin e Mjeteve Lundruese Shqiptare (2008)
 • Rregullore për Matjen e Tonazhit (2008)
 • Rregullore për Sigurinë e Lundrimit (2008)