Projekte

 • Survejimi dhe Sistemi i Informacionit të Rrugëve të Adriatikut SISA (2004-2006)
 • Mbi Zhvillimin e një Rrjeti Trajnimi për Burimet Njerëzore në Logjistikat dhe Sektorin e Transportit, në Rajonin e Adriatikut ADRIAFORM (2007-2008)
 • Bashkëpunimi për zhvillimin e Menaxhimit të Kërkesës për Mobilitet CODE (2007-2008)
 • Integrimi i logjistikës dhe transportit në marrëdhëniet ndërmjet Italisë dhe Ballkanit, ITALBALK Projekt
 • Programi FP7, për Kërkim dhe Zhvillim Teknologjik.
 • Green Intermodal Freight Transport
 • Projekti  AdriaticMoS (Developing of motorways of sea system in Adriatic region)
 • Projekti INTERMODADRIA (Supporting Intermodal Transport Solutions in the Adriatic Area)
 • Projekti  Mednet (Mediterranean Network for Customs Procedures and Simplification of Clearance in Ports)
 • Projekti SEE MARINER (South Eastern Europe Marine and River Integrated System for Monitoring the Transportation of Dangerous Goods)
 • Projekti MArED (Modernizing and harmonizing maritime education in Montenegro and Albania)