Projekte

You are here: Home / Archive by Category "Projekte"

Projekti PORTS

Projekti PORTS synon të studiojë ndikimin e rrugëve të reja dhe të MoS ndermjet brigjeve të Apuliane, Malit të Zi dhe Shqipërisë, veçanërisht midis porteve të Tarantos, Kotorit dhe Durrësit, si dhe të analizojë ndikimin e tyre socio-ekonomik. Qëllimi i Projektit  Projekti synon të rrisë dialogun ndërkufitar dhe në fund të fundit aksesin, per:  krijimin e një rrjeti të gjerë ndërkombëtar duke përfshirë të gjithë aktorët relevantë në këtë zonë;  krijimin  e një laboratori ndërkombëtar hulumtues (PORTS LAB) për të studiuar format e reja të transportit të integruar RO/PAX dhe linjave të reja të lundrimit midis porteve të Taranto, Kotor, Bar dhe Durrës dhe për të analizuar të dhënat per një model matematikor transporti të përkohshëm   organizimin e tryezave të rrumbullakëta ndërkombëtare për të diskutuar gjetjet kryesore të hulumtimit  shkembimin e praktikave të mira dhe trajnimin profesional brenda industrisë.  Synimi kryesor i veprimeve janë autoritetet publike që menaxhojnë transportin e udhëtarëve dhe mallrave, dhe operatorët ekonomikë përgjatë aksit kryesor të Ballkanit lindor.  Nëpërmjet këtyre veprimeve dhe duke përdorur këtë qasje ne presim:  rritjen e numrit të kontakteve ndërmjet palëve publike dhe private në fushat e programit, studimi i zonës së tregut dhe në fund të fundit promovimi i lidhjes detare që lidh Taranton, Shqipërinë dhe Malin e Zi;  zhvillimin e vizioneve te reja dhe globale për lidhjen e Zonës;  prodhimin e dokumenteve dhe materialeve që janë në dispozicion të publikut që do ta mbështesin këtë vizion.  Objektivat specifike te Projektit PORTS janë:  Forcimi i lidhjeve detare dhe mundësimi i formave të qëndrueshme të lëvizshmërisë bazuar në konceptin e intermodalitetit;  Forcimi i partneriteteve tregtare ndërmjet sistemeve territoriale nëpërmjet promovimit dhe marketingut territorial;  Zhvillimi i vizioneve të reja dhe globale për aksesin ndërkufitar midis Italisë Shqiperise dhe Malit të Zi;  Kualifikimi i sistemit të mobilitetit lokal përmes përdorimit të teknologjive të përparuara (ITC).  Rezultatet e pritura:  Rritja e numrit të kontakteve ndërmjet autoriteteve publike;  Promovimi i një rritje të konsiderueshme në numrin e lidhjeve në zonë;  Promovimi i konkurrencës ekonomike brenda zonës.  Takimi i rradhës për Projektin “PORTS” i mbajtur në Durres  20 Qershor, 2018.   

Projekti MultiAPPRO

Multidisciplinary approach and solutions to development of  Intermodal Transport in Region  Titulli i Projektit:  Qasja dhe zgjidhjet e shumellojshme, për zhvillimin e   transportit intermodal ne rajon.  Objektivi specifik i programit: Rritja e kapaciteteve per transportin e integruar, sherbimi I mobilitetit dhe multimodaliteti ne zonen Adriatiko-Joniane.  Qellimi eshte arritja e nje qendrimi te perbashket dhe te kordinuar, per zgjidhjen e pengesave ekzistuese, ashtu si edhe planifikimi dhe zhvillimi i sistemit te transporit intermodal ne nivel rajonal, duke ngritur nje Observator te Transportit Intermodal dhe nje Grup Pune per mbledhjen dhe zgjidhjen e […]

Projekti LOCATIONS

 “Turizmi me Kroçera  dhe ndikimet e tij në mjedisin urban” Takimi i parë përurues i projektit LOCATIONS, 13-15 Dhjetor 2016, Trieste, Itali Shtatë qytetet port të Evropës dhe partnerë të tjerë të projektit – ndër të cilat Instituti i Transportit në Shqipëri dhe Porti i Durrësit – kanë bashkuar forcat për të përmirësuar logjistikat në lidhje me lundrimin me Kroçera dhe […]

Projekti MEDNET

Programi MED është një program i BE transnacional bashkëpunimi sipas  politikës së kohezionit të BE si pjesë e “objektivit të Bashkëpunimit Territorial”. Si pjesë e këtij programi është duke u zhvilluar projekti MEDNET “Rrjeti Mesdhetar për Procedurat Doganore dhe Thjeshtëzimi i Proçesit të Ç’doganimit në Porte”. Partnerët në projekt janë: Rrjeti iAutostradave Mesdhetare, Itali. •    Universiteti Teknik Kombëtar i Athinës, Greqi. •    Grupi i Transportit Intermodal, Kroaci. •    […]

Projekti MArED

“Modernizimi dhe harmonizimi i arsimit detar ne Mal te Zi dhe në Shqipëri – MArED” No. 544257-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPC Grant Agreement No. 2013-4528 Koordinator Projekti:  Universiteti i Malit te Zi, Mali i Zi Cetinjska br. 2, Podgorica http://www.ucg.ac.me Partnerët e Projektit: University of Montenegro (Montenegro) University “Ismail Qemali” of Vlora (Albania) ShkodraUniversity”LuigiGurakuqi” (Albania) University of Split (Croatia) […]

Projekti INTERMODADRIA

Programi i bashkëpunimit ndërkufitar IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme ofron një mundësi në zhvillimin e iniciativave bashkëpunuese në rajonin e Adriatikut. Në kuadër të këtij programi është duke u zhvilluar projekti INTERMODADRIA “Mbështetja për zgjidhjet e transportit intermodal në zonën e Adriatikut’’. Partneri kryesor në projekt është Rajoni Marche, Infrastrukturat Kryesore të Komunikimit dhe Lëvizshmërisë. Partnerët në projekt janë:  •    Autoriteti […]